Obchodné podmienky pre poskytovanie servisných služieb

 

Časť I. Predmet Obchodných podmienok

 

Obchodné podmienky pre poskytovanie servisných služieb

 1. Tieto Obchodné podmienky pre poskytovanie servisných služieb sú vydané spoločnosťou BiBOX s.r.o. so sídlom Mierové námestie 19, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 47 434 856, zapísaný v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 92433/B (ďalej len „Spoločnosť“).
 2. Tieto Obchodné podmienky pre poskytovanie servisných služieb vydané Spoločnosťou upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Spoločnosťou a osobami, ktoré si objednajú a využijú Servisné služby Spoločnosti

Časť II. Vymedzenie základných pojmov

 

„Zákazník“ je osoba, ktorá si u Spoločnosti objednala Servisnú službu.

„Servisná služba“ je služba poskytovaná Spoločnosťou, predmetom ktorej je poskytovanie služieb opravy, montáže alebo úpravy veci. Servisná služba a jej obsah je definovaná v Cenníku. Súčasťou Servisnej služby môže byť aj dodanie tovaru, ak je pre poskytnutie Servisnej služby nevyhnutný.

„Objednávka“ je objednávka Zákazníka adresovaná Spoločnosti, ktorou Zákazník prejaví záujem o poskytnutie Servisnej služby. Objednávka zákazníka môže byť elektronická, telefonická alebo osobná v rámci vymedzeného rozsahu poskytovaných služieb určených Cenníkom. Každá objednávka, ktorá nebola zadaná elektronickou formou, musí byť na uznanie jej platnosti následne potvrdená písomnou alebo elektronickou formou. Výnimkou je objednávka servisu zariadenia, kde zákazník necháva zariadenie Spoločnosti BiBOX, s.r.o. a bol ním podpísaný preberací protokol, kde súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Pri objednávke tovaru alebo náhradného dielu sa platí vopred záloha vo výške 100 % hodnoty tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

„Zmluva“ je zmluva o poskytnutí servisnej služby uzavretá medzi Zákazníkom a Spoločnosťou  na základe Objednávky. Zmluvou vzniká záväzok Spoločnosti poskytnúť Servisnú službu v dohodnutom rozsahu a za stanovených podmienok a Zákazníka riadne a včas zaplatiť cenu za dohodnutú Servisnú službu.

„Internetová stránka“ je internetová stránka Spoločnosti pre informácie o poskytovaných službách, cenníkoch a iných informáciách súvisiacich s prevádzkou PC SERVISU –  www.servis-pc.sk

Kontaktné čísla“ je telefonická linka Spoločnosti : 00421 944 493 087 alebo 00421 944 493 089, prostredníctvom ktorej je možné zadávať Objednávky alebo sa informovať o stave Vášho zariadenia a iné….

Servisná linka slúži aj ako zákaznícka linka pre účely Servisných služieb.

„Emailová adresa“ je email Spoločnosti : info@bibox.sk, prostredníctvom ktorého je možné zadávať Objednávky alebo sa informovať o stave Vášho zariadenia a iné….

Emailová adresa slúži aj ako zákaznícka linka pre účely Servisných služieb.

„Podmienky“ sú tieto Obchodné podmienky pre poskytovanie Servisných služieb. Tieto Obchodné podmienky sú súčasťou každej Zmluvy. Aktuálne znenie Podmienok je dostupné na Internetovej stránke www.servis-pc.sk

„Cenník“ je Cenník pre poskytovanie Servisných služieb vydaný Spoločnosťou, ktorý obsahuje rozsah a cenu jednotlivých Servisných služieb poskytovaných Spoločnosťou.

Aktuálne znenie je dostupné na Internetovej stránke www.servis-pc.sk

„Preberací protokol“ je záznam o prebratí zariadenia na našej prevádzke na Mierovom námestí 19, 903 01 Senec alebo osobne naším pracovníkom na vopred dohodnutom mieste zo strany zákazníka. Protokol je vyhotovený v dvoch prevedeniach. Jeden ostáva pracovníkovi spoločnosti BiBOX s.r.o. a druhý Zákazníkovi.

Zákazník svojím podpisom na Preberacom protokole potvrdzuje, že súhlasí s opravou zariadenia, tiež aj zo sumou za opravu zariadenia ( ktorá môže byť max plus mínus 10 % vopred dohodnutej ceny ), taktiež zákazník potvrdzuje že nezamlčal žiadne skutočnosti a vady či už evidentné alebo skryté o ktorých vopred vedel na zariadení, ktoré odovzdal do opravy a že súhlasí s dobou vyzdvihnutia zariadenia a tiež aj s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

„Doba vyzdvihnutia opraveného zariadenia“ je doba, ktorá začína plynúť dňom oznámenia zo strany Spoločnosti o opravení zariadenia a jej trvanie je 30 kalendárnych dní. Ak si do tejto doby zákaník nevyzdvihne zariadenie, to sa automaticky stáva majetkom Spoločnosti BiBOX, s.r.o. s čím je aj zákazník oboznámení pri prevzatí zariadenia ( písomné na preberacom protokole ) a s čím súhlasí svojím podpisom na preberacom protokole.

Časť III. Objednanie Servisnej služby a uzavretie Zmluvy

 

Článok 1. Objednávka Servisnej služby

 1. Zákazník je oprávnený zadať Spoločnosti Objednávku prostredníctvom týchto predajných kanálov, ktorými sú (i) Internetová stránka, (ii) Kontaktné čísla alebo emailová adresa, (iii) prevádzkové miesto Spoločnosti určené na Internetovej stránke www.servis-pc.sk ( v sekcií kontakty ).

 

 

 1. Účastník je oprávnený zvoliť si Servisnú službu, ktorú požaduje. Rozsah ponuky Servisných služieb vrátane jej podmienok je oprávnená určiť Spoločnosť.

Spoločnosť je oprávnená svoju ponuku alebo možnosti objednávania a poskytovania Servisných služieb pri využití uvedených predajných kanálov meniť, prípadne dočasne alebo trvalo obmedziť.

 1. Predávajúci je oprávnený neumožniť zadanie Objednávky, ak v danom čase:
 2. Zákazník nespĺňa všetky podmienky na uzavretie Zmluvy alebo
 3. Spoločnosť eviduje platnú, ešte nevybavenú Objednávku Zákazníka na uzavretie danej Zmluvy vo vzťahu k danej Servisnej službe.
 4. Zákazník je pri zadávaní Objednávky povinný poskytnúť svoje údaje nevyhnutné na jej vybavenie a to v rozsahu: (i) ak ide o fyzickú osobu nepodnikateľa – meno, priezvisko, email a telefónne číslo a v prípade Servisnej služby poskytovanej priamo u Zákazníka aj adresu pre poskytnutie Servisnej služby, (ii) ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu – obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ IČ DPH(ak je registrovaný platiteľ DPH) , email a telefónne číslo kontaktnej osoby oprávnenej za ňu konať. Za správnosť údajov a oprávnenosť poskytnutia údajov zodpovedá Zákazník. Spoločnosť je oprávnená žiadať od Zákazníka aj poskytnutie ďalších informácií, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie Servisnej služby (napr. typ Servisnej služby, čas, kedy žiada Zákazník jej poskytnutie a iné). Tieto informácie je Zákazník povinný uviesť v rámci Objednávky riadne, pravdivo a úplne. Inak nebude možné poskytnúť Servisnú službu riadne a včas.
 5. Spoločnosť je viazaná svojou ponukou Servisných služieb zadaných v Objednávke, vrátane ceny uvedenej v čase zadania Objednávky odo dňa zadania Objednávky až do momentu zániku Objednávky v zmysle týchto Podmienok alebo úplného poskytnutia Služby a zaplatenia ceny, ak nie je v Zmluve uvedené inak. Zákazník je viazaný svojou Objednávkou 30 dní odo dňa jej doručenia Podniku.
 6. Zákazník si môže vybrané Servisné služby objednať prostredníctvom:
 7. prostredníctvom elektronického formulára na Internetovej stránke;
 8. prostredníctvom kontaktných čísiel. Prevádzková doba kontaktných čísiel je zverejnená na Internetovej stránke www.servis-pc.sk ;
 9. prostredníctvom technika Spoločnosti, ktorý je dostupný na prevádzkovom mieste Spoločnosti. Ak si Zákazník objednal Servisnú službu s výjazdom technika Spoločnosti v zmysle písm. a. alebo b. tohto bodu, je Zákazník oprávnený zadať Objednávku na poskytnutie dodatočnej Servisnej služby aj prostredníctvom technika pri návšteve u Zákazníka.

Článok 2. Uzavretie Zmluvy

 1. Zmluva je uzavretá dňom prijatia Objednávky zadanej Zákazníkom zo strany Spoločnosti alebo podpísaním preberacieho protokolu.
 2. Spoločnosť doručí potvrdenie prijatia Objednávky ( ak nebol spísaný preberací protokol ) Zákazníkovi formou e-mailu na e-mailovú adresu Zákazníka, ak je pri zadaní Objednávky Zákazníkom uvedená. Zákazník je opravený sa na kontaktnom čísle alebo emailovej adrese informovať o stave a priebehu vybavenia Objednávky a poskytnutia Servisnej služby. Uvedené sa neuplatní na Servisné služby poskytované priamo na Prevádzkovom mieste v prítomnosti zákazníka.
 3. Ak je predmetom Objednávky Servisná služba, pri ktorej sa vyžaduje návšteva technika Spoločnosti u Zákazníka, je prijatie Objednávky doručené Zákazníkovi pri návšteve technika za účelom poskytnutia Servisnej služby.
 4. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť Objednávku a uzavretie Zmluvy so Zákazníkom, ak:
 5. poskytnutie Servisnej služby nie je možné na požadovanom mieste, alebo v požadovanom rozsahu, alebo za podmienok požadovaných Zákazníkom, alebo
 6. Spoločnosť nemá záruku od Zákazníka, že bude dodržiavať Zmluvu, najmä vzhľadom k tomu, že Zákazník je/bol dlžníkom Spoločnosti a je dôvodné predpokladať, že Zákazník nebude riadne a včas plniť svoje záväzky zo Zmluvy alebo
 7. uzavretie Zmluvy by bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi, alebo
 8. Zákazník nesúhlasí s Obchodnými podmienkami a Cenníkom, alebo
 9. Zákazník riadne nevyplní Objednávku, resp. je neurčitá alebo nesplní povinnosť podľa bodu 4, článku 1, časti III. týchto Podmienok
 10. Zákazník požaduje poskytnutie Servisnej služby na zariadení, voči ktorému Spoločnosť Servisnú službu neposkytuje, alebo ktoré nespĺňa predpoklady určené podmienkami Servisnej služby.
 11. Uzavretím Zmluvy vzniká záväzok Spoločnosti poskytnúť Zákazníkovi zvolenú Servisnú službu v dohodnutom čase a dohodnutom mieste (ak je dohodnuté poskytnutie Servisnej služby s výjazdom technika) a záväzok Zákazníka zaplatiť Spoločnosti za poskytnutie Servisnej služby dohodnutú cenu.

Článok 3. Poskytnutie Servisnej služby

 1. Spoločnosť poskytuje Servisné služby vo vopred dohodnutom čase a na území Slovenskej republiky. Servisnú službu, ktorá sa poskytuje na Prevádzkovom mieste Spoločnosti, je možné objednať a poskytnúť len na Prevádzkovom mieste spoločnosti.
 2. Servisná služba môže byť poskytovaná spôsobmi uvedenými v bode a. – c. tohto bodu, pričom záleží na Servisnej službe, ktorú si Zákazník objednáva. Konkrétny spôsob poskytnutia Servisnej služby je uvedený v Cenníku. Servisná služba je poskytovaná prostredníctvom technika a miestom výkonu Servisnej služby je:
 3. Servisná linka, priamym spojením Spoločnosti a Zákazníka na diaľku, s prípadným vzdialeným prístupom Podniku k zariadeniu Zákazníka (ONLINE),
 4. u Zákazníka alebo na ním určenom mieste (VÝJAZD),
 5. na Prevádzkovom mieste Spoločnosti.
 6. Spoločnosť môže pred poskytnutím Servisnej služby kontaktovať Zákazníka, najmä na telefónnom čísle zadanom v Objednávke, za účelom overenia alebo dohodnutia konkrétneho termínu poskytnutia služby.
 7. Zákazník je povinný poskytnúť Spoločnosti súčinnosť, ktorú je možné od neho spravodlivo požadovať za účelom poskytnutia Servisnej služby. Spoločnosť je oprávnená požiadať Zákazníka o predloženie dokladov nevyhnutných na poskytnutie Servisnej služby, prípadne doklady preukazujúce totožnosť Zákazníka, ak je to vzhľadom na povahu služby primerané.
 8. Pred poskytnutím Servisnej služby odporúčame Zákazníkovi za účelom ochrany zariadení alebo dát uložených v zariadení, ktoré je predmetom Servisnej služby, zabezpečiť ich ochranu alebo zálohovanie. Toto rozhodnutie je výlučne na zvážení Zákazníka. V súlade s objednanou Servisnou službou môže Spoločnosť poskytnúť za týmto účelom Zákazníkovi súčinnosť.
 9. Ak je Servisná služba poskytovaná Výjazdom, Zákazník umožní vstup technika na miesto výkonu Servisnej služby ako aj k veciam, ktoré majú byť predmetom Servisnej služby vo vopred dohodnutom čase.
 10. Ak je Servisná služba poskytovaná prostredníctvom Servisnej linky, kontaktuje technik Servisnej linky Zákazníka vo vopred dohodnutom čase na telefónnom čísle určenom Zákazníkom. Podmienkou poskytnutia Servisnej služby prostredníctvom Servisnej linky môže byť umožnenie vzdialeného prístupu Podniku do zariadenia Zákazníka. Ak bude za účelom vykonania požadovaných servisných či iných operácií, resp. činností takýto prístup nevyhnutný, Spoločnosť si vyžiada vopred súhlas Zákazníka. Pracovník Spoločnosti môže mať na základe vzdialeného prístupu prístup k údajom nachádzajúcim sa v príslušnom zariadení Zákazníka. Zákazník udelením súhlasu pre vzdialený prístup udeľuje Spoločnosti súhlas, aby prostredníctvom svojho pracovníka vykonal Servisnú službu vo vzťahu k zariadeniu Zákazníka (mobilný telefón, PC, notebook, tablet a pod.) v zmysle jeho požiadaviek. Zákazník sa zaväzuje uskutočniť všetky technické opatrenia, aby počas tohto vzdialeného prístupu nedošlo k nežiaducemu oboznámeniu sa, či inému spracúvaniu akýchkoľvek údajov (dát) zo strany Spoločnosti nachádzajúcich sa v zariadení Zákazníka, prostredníctvom ktorého by mohlo dôjsť predovšetkým k porušeniu platných právnych predpisov (osobné údaje, utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo a pod.). Z tohto dôvodu je Zákazník povinný urobiť predovšetkým všetky potrebné opatrenia, aby riziko úniku iných informácií a údajov, než aké sú potrebné pre príslušnú Servisnú službu, bolo znemožnené. Spoločnosť nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií a údajov, ktoré neboli spôsobom podľa vyššie uvedeného Zákazníkom ochránené a pri ktorých nebol zamedzený prístup k nim zo strany Podniku.
 11. Zákazník berie na vedomie, že ak neposkytne nevyhnutnú súčinnosť, najmä v zmysle bodov 3. a 4. tohto článku, a to ani do 30 pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy, považuje sa tento prejav vôle Zákazníka za odmietnutie poskytnutia Servisnej služby a zrušenie Objednávky.
 12. Zákazník je za účelom riadneho poskytnutia Servisnej služby povinný dodržiavať pokyny technika Spoločnosti, resp. technik za týmto účelom vykoná nevyhnutné kroky pre riešenie požiadavky Zákazníka. Tieto môžu v niektorých prípadoch znamenať zásah do zariadenia Zákazníka (úprava zariadenia, inštalovanie softvéru a iné). V prípade, že je zariadenie ešte v záruke a zásah do zariadenia nieje možný bez porušenia ochranných plomb daných výrobcom, musí s týmto vopred písomne zákazník súhlasiť, respektíve svojím podpisom na preberacom protokole dať k tomuto zásahu povolenie.
 13. Ak je Servisná služba poskytovaná v súvislosti so zariadením alebo softvérom, Zákazník vyhlasuje, že je toto zariadenie alebo softvér získaný v súlade s platnými právnymi predpismi. Licencia Zákazníka musí byť platná. Pre poskytnutie Servisnej služby môže byť potrebné, aby mal Zákazník k dispozícii prihlasovacie mená a heslá k jednotlivým komponentom služieb alebo zariadení, ktoré majú byť predmetom poskytnutia Servisnej služby. Spoločnosť vyhlasuje, že v rámci Servisnej služby žiadnym spôsobom tieto prihlasovacie mená a heslá neuchováva ani nespracováva. Spoločnosť je oprávnený odmietnuť poskytnutie služby voči zariadeniu alebo softvéru, ktoré nie je v súlade s technickými normami alebo predpismi práva duševného vlastníctva alebo ak má Spoločnosť podozrenie o ich súladnosti. Servisnú službu je možné poskytnúť len na zariadení, ktoré je vlastníctvom Zákazníka, resp. ak nie, tak má výslovné oprávnenie od vlastníka na vykonanie Servisnej služby. Za zabezpečenie súhlasu vlastníka ako aj s následkami s tým spojenými zodpovedá Zákazník.
 14. Ak je v súvislosti s poskytnutím Servisnej služby inštalovaný na základe požiadavky Zákazníka softvér , môžu sa na takýto softvér vzťahovať osobitné softvérové licenčné zmluvy, ktoré sa (i) dodávajú so softvérom a spolu so všetkými príručkami, návodmi na obsluhu alebo ďalšou dokumentáciou, ak je obsiahnutá alebo (ii) ktoré sú Zákazníkovi sprístupnené pri inštalácií softvéru. Spoločnosť licenčné podmienky týchto tretích strán neovplyvňuje a to aj v prípade, že je dodávateľom požadovaného softvéru. Predmetom Servisnej služby je len postup, akým sa softvér do zariadenia Zákazníka inštaluje, prípadne jeho následné nastavenie podľa požiadaviek Zákazníka. Licenčné podmienky si musí Zákazník, v prípade záujmu o inštaláciu softvéru, prečítať a odsúhlasiť sám (ak je to treťou stranou vyžadované).
 15. Ak je Servisná služba poskytovaná na zariadení, kedy je zariadenie odovzdané Spoločnosti na opravu alebo úpravu, ktorú nie je možné vykonať okamžite, Spoločnosť a Zákazník sa dohodnú na predpokladanej cene Servisnej služby a termíne prevzatia zariadenia. Skutočná doba opravy alebo úpravy zariadenia závisí od viacerých faktorov (napr. zložitosť problému, skutočný stav zariadenia, reálnosť a pravdivosť popisu stavu problému Zákazníkom pri zadaní Objednávky, a i.), tieto môžu ovplyvniť a prípadne predĺžiť termín predpokladaného prevzatia opraveného zariadenia. Ak sa počas opravy vyskytnú také okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na dohodnuté podmienky opravy alebo úpravy, zvýšenie predpokladanej ceny alebo predĺženie dohodnutej doby opravy, Spoločnoasť o týchto okolnostiach informuje Zákazníka dohodnutým spôsobom a vyžiada si jeho súhlas so zmenenými podmienkami. Ak Zákazník nesúhlasí alebo ak sa Zákazník a Spoločnosť sa nedohodnú na zmenených podmienkach najneskôr do 5 dní od oznámená návrhu zmeny Zákazníkovi, Zmluva zaniká a Zákazník je povinný si vyzdvihnúť zariadenia a zaplatiť Spoločnosti cenu za už vykonané vopred dohodnuté práce a taktiež za diagnostiku zariadenia ( cena v aktuálnom cenníku uverejnenom na stránke www.servis-pc.sk a taktiež na preberacom protokole.
 16. Ak je oprava alebo úprava zariadenia vykonaná úspešne, vyzve Spoločnosť Zákazníka na prevzatie zariadenia. Ak si Zákazník (i) neprevezme opravené zariadenie alebo nebudú splnené všetky podmienky potrebné na vydanie opraveného zariadenia Zákazníkovi dohodnuté v protokole o prevzatí zariadenia za účelom poskytnutia Servisnej služby, a to ani do jedného mesiaca odo dňa, ktorý bol dohodnutý ako predpokladaný termín na jeho prevzatie alebo odo dňa, ktorý bol určený ako nový termín prevzatia opraveného zariadenia, alebo (ii) neplní všetky povinnosti dohodnuté v protokole o prevzatí zariadenia za účelom poskytnutia Servisnej služby pre prípad zániku Zmluvy (napr. z dôvodu, že sa Spoločnosť a Zákazník nedohodli na zmenených podmienkach opravy najneskôr v lehote stanovenej v protokole), a to ani do jedného mesiaca odo dňa zániku Zmluvy, sa zariadenia automaticky stáva majetkom spoločnosti BiBOX, s.r.o. a Zákazník si už nemôže na zariadenia ďalej nárokovať. S týmto je oboznámení pri prevzatí tovaru a svoj súhlas potvrdzuje podpísaným preberacieho protokolu, kde je o tom aj informovaný.
 17. K úplnému poskytnutiu Servisnej služby a k jej prevzatiu dochádza podpisom protokolu, predmetom ktorého je potvrdenie prijatia poskytnutej Servisnej služby zo strany Zákazníka. V prípade Servisnej služby poskytovanej Online dochádza k prijatiu ústnych vyjadrením a odsúhlasením poskytnutej Servisnej služby počas spojenia Zákazníka a Podniku prostredníctvom Servisnej linky.

Časť IV. Cena a platobné podmienky

 1. Cena za poskytovanú alebo požadovanú Servisnú službu je uvedená v Objednávke. Ceny Servisných služieb sú uvedené v Cenníku.
 2. Zákazník je povinný uhrádzať svoje záväzky riadne a včas. Zákazník je oprávnený uhradiť cenu v hotovosti alebo použitím platobného prostriedku (internetbankingu – iba pri vopred realizovaných platbách ).

V prípade neuhradenia ceny Servisnej služby, ako aj akéhokoľvek iného peňažného záväzku Zákazníka voči Podniku riadne a včas, má Podnik právo na úrok z omeškania podľa platných právnych predpisov. Poskytovanie Servisných služieb podlieha dani z pridanej hodnoty určenej príslušnými právnymi predpismi,

 1. Cena sa platí priamo pri poskytnutí Servisnej služby (Výjazd a Prevádzkové miesto), v odôvodnených prípadoch je Spoločnosť oprávnená požadovať pri poskytnutí služby (Výjazd, Prevádzkové miesto ) aj úhradu vopred. Podnik vždy požaduje úhradu vopred, ak ide o Servisnú službu Online alebo ak sa objednáva tovar. Podnik nie je povinný poskytnúť Servisnú službu skôr, ako je cena uhradená. Ak poskytnutiu Servisnej služby predchádzalo prevzatie zariadenia Zákazníka na opravu alebo úpravu, cenu za poskytnutú Servisnú službu je Zákazník povinný uhradiť pred prevzatím zariadenia od Spoločnosti.

Spoločnosť nie je povinná vydať Zákazníkovi zariadenie skôr, ako je uhradená cena Servisnej služby, ktorá bola Spoločnosťou vyúčtovaná a bola so Zákazníkom dohodnutá.

 1. Ak Spolonosť neposkytne Servisnú službu, cena nebude Zákazníkovi účtovaná, resp. v prípade Servisnej služby Online mu bude už zaplatená cena vrátená rovnakým spôsobom, ako ju Spoločnosť uhradila (spätným prevodom).
 2. Všetky ceny za Servisné služby sú Zákaznikovi fakturované na základe faktúry. Pri objednaní Servisnej služby Online, obdrží Zákazník faktúru po úhrade ceny za Servisnú službu prostredníctvom emailu, ak je Zákazníkom v Objednávke zadaná a je mu sprístupnená aj prostredníctvom Zákazníckeho portálu. Pri Servisnej službe Výjazd alebo Prevádkové miesto je faktúra doručená Zákaznikovi po vykonaní Servisnej služby.
 3. Vystavená faktúra je vyhotovená v elektronickej forme, ak nie je dohodnuté jej zasielanie v listinnej forme. Listinná faktúra je vyhotovená v prípade poskytnutia Servisnej služby formou Výjazdu alebo Prevádzkového miesta. Elektronickú faktúru doručuje Spoločnosť v zmysle predchádzajúceho bodu. Zákazník zároveň udeľuje súhlas s príslušným zákonom o dani z pridanej hodnoty na to, aby mu Spoločnosť vyúčtovala služby faktúrovu vyhotovenou výlučne v elektronickej forme a berie na vedomie, že Spoločnosť mu nie je v takomto prípade povinný doručiť faktúru aj v listinnej forme.
 4. V prípade pochybností sa elektronická faktúra zaslaná Spoločnosťou prostredníctvom elektronickej pošty na určenú emailovú adresu Zákazníka, považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa jej odoslania Zákazníkovi. Zákazník je oprávnený namietať jej nedoručenie, ak je to možné, bez zbytočného odkladu po tom, čo túto skutočnosť zistil.
 5. Náklady spojené s úhradou faktúr alebo s prijatím predplatkov úhrady fakúr vrátených Zákazníkovi znáša v plnom rozsahu Zákazník.
 6. Zákazník súhlasí, že Spoločnosť je oprávnená prijať plnenie poskytnuté treťou osobou na splnenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zákazníka voči Spoločnosti.
 7. Spoločnosť má právo písomne, e-mailom, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom upozorniť Zákazníka, na jeho povinnosť zaplatiť dlžnú čiastku, ak neuhradil cenu Servisných služieb alebo iných platieb vyúčtovaných faktúrou v lehote splatnosti a určiť dodatočnú lehotu na zaplatenie. Náhradu nákladov spojených s upomienkou oneskorenej platby vo forme sankčného poplatku vo výške podľa Cenníka, ako aj všetky náklady spojené s mimosúdnym, súdnym alebo exekučným vymáhaním znáša Zákazník.
 8. Spoločnosť je oprávnená započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam vyplývajúcim zo Zmluvy, voči pohľadávkam Zákazníka, jednostranným započítaním. Spoločnosť o započítaní informuje Zákazníka formou vystavenej faktúry.

Časť V. Zodpovednosť za škodu

 1. Spoločnosť a Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov, zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, ibaže preukážu, že škodu nezavinili alebo že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak.
 2. Spoločnoasť a Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov, zodpovedajú voči sebe navzájom za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia svojich povinností zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, ibaže preukážu, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak nie je uvedené inak. Zmluvné strany si navzájom nezodpovedajú za nepriame škody, následné škody a ušlý zisk, ak nie je dohodnuté inak. Spoločnosť zodpovedá za škody spôsobené zavineným porušením svojich povinností; zodpovednosť Spoločnosti za škody spôsobené v dôsledku neposkytnutia, čiastočného poskytnutia, vadného poskytnutia Servisnej služby je obmedzené na povinnosť vrátiť pomernú časť už zaplatenej ceny za neposkytnutú, čiastočne alebo vadne poskytnutú Službu, resp. pomerne znížiť cenu za Službu za obdobie neposkytnutia, čiastočného alebo vadného poskytnutia Služby.
 3. Spoločnosť nezodpovedá za:
 4. škody spôsobené softvérom alebo výrobkami tretích strán,
 5. chyby a vady na zariadení, ktoré sú počas poskytovania Servisnej služby diagnostikované ako chybné,
 6. škody spôsobené používaním softvéru inštalovaného Zákazníkom, tretími stranami alebo softvérom, o ktorého inštaláciu požiadal Zákazník Spoločnosť,
 7. nesplnenie Servisnej služby v prípade prekážok spôsobených Zákazníkom, napr. neposkytnutie dostatočnej súčinnosti,
 8. nelegálnym softvérom inštalovaným Zákazníkom alebo inými osobami,
 9. škody spôsobené únikom alebo stratou dát alebo ich poškodením,
 10. škody spôsobené v dôsledku zanedbania povinností prevencie zo strany Zákazníka,
 11. škody na softvérovom vybavení Zákazníka, podporovaných aplikáciách, stratu dát, porušenie operačného systému, ktoré pri obvyklej odbornej starostlivosti nebolo možné predvídať,
 12. škodu spôsobenú nesplením ktorejkoľvek podmienky alebo povinosti Zákazníka stanovených Zmluvou, vrátane jej súčastí,
 13. škody, ktoré na zariadeniach Zákazníka vznikli následkom neodborného zaobchádzania Zákazníka alebo iných osôb,
 14. škody spôsobené absenciou antivírových programov,
 15. nabúranie alebo akékoľvek narušenie informačného systému alebo techniky Zákazníka tretími osobami, vírusmi a škodu spôsobenú na informačnom systéme a technike Zákazníka, ku ktorej došlo v dôsledku neoprávneného konania tretích osôb alebo vírusov a akékoľvek iné škody, ktoré vznikli ako následok pôsobenia vírusov alebo spammingu a pod. a súvisia s prenosom dát nevyžiadaných Zákazníkom,
 16. škody spôsobené poskytovateľmi iných služieb ako Servisných služieb,
 17. škodu spôsobenú stratou akýchkoľvek dát, najmä v súvislosti s nelegálnym softvérom a v súvislosti so zálohovaním dát,
 18. škody spôsobené na nehnuteľnosti, ak súvisia s poskytovanou Servisnou službou, v dôsledku inštalácie zariadení a ich príslušenstva Zákazníkovi, najmä vyplývajúce z technickej povahy muriva alebo iného materiálu nehnuteľnosti alebo z povahy samotnej nehnuteľnosti (napr. ak je nehnuteľnosť súčasťou pamiatkového fondu) a ak o nich Podnik vopred neinformoval,
 19. škodu spôsobenú prepravcom na veciach, resp. zariadeniach patriacich Zákazníkovi, ktoré boli zasielané Zákazníkovi,
 20. spôsobenú v dôsledku Vyššej moci.
 21. Žiadna zo zmluvných strán nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, ktorú bola poškodená strana povinná poskytnúť. Osoba, ktorej hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie (napríklad použiť náhradné spôsoby komunikácie a dosiahnutia účinkov sledovaných využitím služieb); povinná osoba nie je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla tým, že poškodený túto povinnosť nesplnil.
 22. Zákazník zodpovedá za splnenie všetkých ohlasovacích povinností, získanie potrebných povolení a splnenie ďalších povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä povinností podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predpisov na ochranu pamiatkového fondu, ktoré súvisia s poskytnutím Servisnej služby a prípadnou inštaláciou zariadenia na dotknutú nehnuteľnosť.
 23. Zákazník zodpovedá Spoločnosti za škodu spôsobenú:
 24. porušením povinností Účastníka vyplývajúcich zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to osobne Zákazníkom alebo treťou osobou, ktorej umožnil Zákazník prístup k Servisnej službe alebo jej časti, hoci aj z nedbanlivosti,
 25. neoprávneným využívaním alebo zneužívaním Servisnej služby.

Časť VI. Ukončenie Zmluvy alebo zrušenie Objednávky

 1. Zákazník má právo zrušiť Objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred tým, ako došlo k poskytnutiu Servisnej služby Spoločnosťou.
 2. Ak je predmetom Zmluvy výlučne poskytnutie služby, nemá Zákazník právo na odstúpenie od Zmluvy do 14 kalendárnych dní od dňa jej uzavretia v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb a základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „ZoOS“).
 3. Ak je predmetom Zmluvy dodanie tovaru, iného ako náhradné diely, montážny alebo spojovací materiál (ďalej len „tovar“), má Zákazník právo na odstúpenie od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa dodania tovaru v zmysle ZoOS. Toto právo nemá Zákazník v prípade, ak ide o tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného výlučne pre tohto jedného Zákazníka.
 4. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa týchto podmienok, je potrebné právo na odstúpenie od príslušnej Zmluvy uplatniť písomnou formou na predajnom mieste Spoločnosti, poštou na adresu BiBOX, s.r.o., Mierové námestie 19, 903 01 Senec alebo na emailovej adrese Spoločnosti : info@bibox.sk. Ak bolo predmetom Zmluvy aj dodanie tovaru, je Zákazník povinný v zmysle Zákona vrátiť Spoločnosti tovar funkčný a nepoškodený, v pôvodnom balení, kompletný, vrátane príslušenstva a záručného listu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Zákazník a to aj v prípade, ak tovar nie je možné vzhľadom na svoju povahu vrátiť prostredníctvom pošty. Primeraná starostlivosť o tovar zo strany Zákazníka musí byť zachovaná.
 5. Odstúpením od Zmluvy v časti dodania tovaru nie je dotknutá povinnosť Zákazníka zaplatiť Spoločnosti za poskytnutú Servisnú službu. Okrem uvedeného sú Zákazník a Spoločnosť povinní vrátiť si všetko, čo podľa danej Zmluvy, ktorá zanikla odstúpením, od druhej zmluvnej strany dostali.
 6. Ak má v čase odstúpenia od Zmluvy Zákazník finančné záväzky voči Spoločnosti za iné poskytované služby a Spoločnosť má vrátiť Zákazníkovi finančné prostriedky, prednostne sa vyrovnajú finančné záväzky Zákazníka voči Spoločnosti, až následne po ich vyrovnaní sa zasielajú finančné prostriedky Zákazníkovi.
 7. Zánik Zmluvy sa nedotýka platnosti a účinnosti tých ustanovení Podmienok, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú pretrvať až do úplného vyrovnania všetkých nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä ustanovenia o zodpovednosti za škodu, náhrade škody a sankciách a ustanovenia o voľbe práva.

Časť VII. Osobné údaje

 1. Podnik je oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje Zákazníka v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Spracúvanie osobných údajov Zákazníka v tomto rozsahu je nevyhnutné na účel plnenia Zmluvy.
 2. Zákazník súhlasí s použitím jeho osobných údajov za účelom informovania Zákazníka o službách Spoločnosti, vykonávania prieskumov spokojnosti so Servisnou službou, pričom uvedené činnosti môže Spoločnosť vykonávať aj prostredníctvom tretej osoby. Tento súhlas môže Zákazník kedykoľvek odvolať, a to písomným prejavom vôle doručeným do dispozície Spoločnosti.
 3. Zákazník na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Spoločnosti kedykoľvek namietať proti:
 4. spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 5. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane OÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 6. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona o ochrane OÚ na účely priameho marketingu.
 7. Spoločnosť vyhovie požiadavkám Zákazníka podľa tejto časti a písomne ho informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.
 8. Spoločnosť je oprávnená spracúvať osobné údaje prostredníctvom tretích osôb a vykonávať cehraničný prenos osobných údajov Zákazníka v súlade s platnými právnymi predpismi.
 9. Spoločnosť je oprávnená spracúvať osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa.
 10. Prevádzkovateľom informačného systému obsahujúceho osobné údaje Zákazníka je Spoločnosť.
 11. Zákazník berie na vedomie, že zo všetkých telefonických hovorov uskutočnených medzi Spoločnosťou a Zákazníkom môžu byť vyhotovované a uskladňované zvukové záznamy.
 12. Uzatvorením Zmluvy Zákazník udeľuje Spoločnosti súhlas na získavanie, zhromažďovanie a spracúvanie identifikačných údajov, ako aj iných osobných údajov o Zákazníkovi v zmysle týchto Podmienok za účelom poskytovania dohodnutých Servisných služieb. Súhlas udeľuje Zákazník v rozsahu zákona 122/2013 Z.z.

Časť VIII. Reklamačný poriadok

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť reklamáciu v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 2. Zákazník je oprávnený podať reklamáciu písomne na ktoromkoľvek Prevádzkovom mieste Spoločnosti, zaslaním poštou na adresu BiBOX, s.r.o., Mierové námestie 19, 903 01 Senec prípadne prostredníctvom elektronického formuláru sprístupneného na Internetovej stránke. Podnet zaslaný elektronicky, faxom alebo iným spôsobom komunikácie na diaľku (t.j. v inej ako listinnej forme na adresu Spoločnosti podľa predchádzajúcej vety), ak sa ním namieta vada poskytnutej Servisnej služby, prípadne tovaru, sa považuje za reklamáciu, na základe ktorej vznikajú Zákazníkovi a Spoločnosti práva a povinnosti podľa tejto časti iba v prípade, ak je Zákazníkom doplnený originál podnetu v listinnej forme najneskôr do 3 pracovných dní.
 3. Predmetom reklamačného konania medzi Zákazníkom a Spoločnosťou na základe tohto Reklamačného poriadku môže byť Servisná služba, prípadne jej časť (aj v prípade, ak je súčasne s poskytnutím služby dodaný Zákazníkovi tovar), pokiaľ boli poskytnuté Spoločnosťou.
 4. V reklamácii je Zákazník povinný uviesť svoje identifikačné údaje, číslo Objednávky, popis Servisnej služby, ktorej sa

reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať premet reklamácie a čoho sa na jej základe domáha.

 1. Ak reklamácia nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre jej vybavenie nevyhnutné, má právo Spoločnosť vyzvať Zákazníka o ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa odstránenia jej nedostatkov, resp. doplnenie informácií. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní.
 2. Spoločnosť vydá Zákazníkovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil. Vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie a v tejto dobe Spoločnosť tiež vydá Zákazníkovi o vybavení reklamácie a dobe jej trvania písomný doklad v rovnakej forme ako bola doručená reklamácia, ak nie je dohodnuté inak.
 3. Ak je vada odstraňovaná na zariadení, ktoré bolo predmetom poskytovanej Servisnej služby, je Zákazník povinný si na výzvu Podniku zariadenie prevziať, inak je Spoločnosť oprávnená postupovať v zmysle ust. § 656 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník.

 

 1. Reklamácia Služby Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom

Ak je Servisná služba poskytnutá vadne, má Zákazník právo na bezplatné odstránenie vady. Spoločnosť vadu odstráni najdlhšie v lehote 30 dní od jej prevzatia. Ak vadu nie je možné odstrániť alebo ak ju Spoločnosť neodstráni v dohodnutej lehote, má Zákazník právo na zrušenie Zmluvy alebo na primerané zníženie ceny Servisnej služby.

 

 1. Reklamácia tovaru Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom

Ak Zákazník uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od jeho dodania môže Spoločnosť vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 1. Ak Zákazník uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od jeho dodania a Spoločnosť ju zamietla, Spoločnosť v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže Zákazník zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar v takomto prípade zaslaný na odborné posúdenie osobe uvedenej Spoločnosťou v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Spoločnosť. Ak Zákazník takýmto odborným posúdením preukáže zodpovednosť Spoločnosti za vadu tovaru, môže Reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania takéhoto odborného posúdenia záručná doba neplynie. Spoločnosť v takomto prípade Zákazníkovi uhradí do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie a s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 2. Zákazník má právo na bezplatnú výmenu tovaru za tovar rovnakej značky a typu alebo na odstúpenie od Zmluvy v časti dodania tovaru, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií a Zákazník si v záručnej dobe riadne uplatní niektorý z týchto nárokov:
 3. na tovare sa počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady,
 4. nevybavenie reklamácie v zákonnej 30-dňovej lehote,
 5. výskyt väčšieho počtu vád – na tovare sa počas záručnej doby súčasne vyskytnú minimálne tri samostatné vady, pričom každá z týchto vád bráni v jeho riadnom užívaní,
 6. opätovný výskyt vady – na tovare sa počas záručnej doby vyskytla opätovne tá istá vada, ktorá bola počas záručnej doby už najmenej dvakrát odstraňovaná.
 7. Ak Zákazníkovi vzniklo právo na bezplatnú výmenu tovaru, ktoré si Zákazník uplatnil, avšak Spoločnosť nemá k dispozícii na výmenu tovar rovnakej značky a typu, a teda nie je zo strany Spoločnosti plnenie možné, je Spoločnosť povinná vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu, za ktorú tovar od neho nadobudol pod podmienkou, že Zákazník odstúpi od Zmluvy v časti dodania tovaru a tento vadný tovar Spoločnosti zároveň vráti.
 8. Ak ide o vadu tovaru, ktorý bol Zákazníkovi dodaný Spoločnosťou za nižšiu cenu alebo ako použitý, Zákazník má namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. Spoločnosť však nezodpovedá v prípade použitých tovarov za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením a v prípade tovarov predávaných za nižšiu cenu za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Časť IX. Záruka a záručné podmienky

 1. Spoločnosť poskytuje záruku na akosť, bežnú kvalitu a prevádzkyschopnosť poskytovaných Servisných služieb a s tým súvisiacich dodávaných tovarov. S cieľom dodržania záručných podmienok je Zákazník povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škode na poskytnutej Servisnej službe spolu s dodaným tovarom (pre účely tejto časti spolu ako „dielo“), je povinný ju používať ho v takých podmienkach, ktoré nemajú za následok dočasné alebo trvalé kvalitatívne zmeny na vonkajších alebo vnútorných súčastiach.
 2. Záruka nemôže byť uznaná, najmä ak:
 3. bola vada spôsobená neodborným používaním diela alebo v rozpore s návodom na používanie, ak bol dodaný,
 4. bola vada spôsobená Zákazníkom alebo treťou stranou,
 5. boli na diele vykonané následne úpravy, opravy alebo iné neodborné manipulácie,
 6. bol vykonaný zásah do diela inou osobou,
 7. bola na tovare porušená plomba,
 8. pri uplatňovaní záručnej opravy (reklamácie) nebol predložený platný originál záručného dokladu,
 9. bolo dielo mechanicky poškodené,
 10. bolo dielo skladované alebo používané mimo predpísaného teplotného rozsahu definovaného v návode na používanie,
 11. bolo dielo skladované alebo používané vo vlhkom, v prašnom, chemicky či inak o dielo vystavované vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, mráz, dážď, slnko a pod.).
 12. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady zavinené:
 13. živelnou pohromou,
 14. opotrebovaním v dôsledku používania diela (škrabance, ošúchanie a pod.),
 15. nešetrným, nedbalým používaním, prenášaním a odkladaním diela (napr. skrat kontaktov konektora kovovou mincou, sponkou a pod.),
 16. nešetrnou a neadekvátnou manipuláciou s dielom, a to i v rámci jeho spájania s príslušenstvom,
 17. pripojením alebo používaním s neoriginálnym príslušenstvom.
 18. Spoločnosť taktiež nezodpovedá:
 19. za nedostatočnú kvalitu požadovaného účinku Servisnej služby, spôsobenú neštandardne vykonanou montážou, úpravou alebo opravou podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, ktoré technik Spločnosti vopred neodporúčal, alebo ak pri Servisnej službe neboli na žiadosť Zákazníka použité všetky komponenty montážnej súpravy alebo tie komponenty, ktoré odporučil technik Spoločnosti, alebo ich rozmiestnenie je na žiadosť Zákazníka neštandardné alebo ak na žiadosť Zákazníka boli použité komponenty, ktoré nedodala Spoločnosť ale Zákazník,
 20. za dôsledky zapríčinené želanou neštandardnou úpravou diela na rozšírenie možnosti alebo zmenu jeho určeného využitia,
 21. za kvalitu prenosu a dôsledky spôsobené neštandardnými doplnkami na „vylepšenie vzhľadu“ diela alebo iným neoriginálnym príslušenstvom.
 22. Príklady uvedené v predchádzajúcich bodoch 2. a 3. nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok. Ak sa preukáže, že reklamovaná vada diela bola spôsobená Zákazníkom, poškodením diela, jeho nesprávnym používaním, nevhodnou manipuláciou, neštandardne vykonanou montážou, neštandardnou úpravou, neštandardnými doplnkami alebo iným porušením záručných podmienok, a Zákazník napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel alebo mohol vedieť, vadu reklamoval, môže Spločnosť od Zákazníka požadovať náhradu škody, ktorú tým Zákazník Spoločnosti spôsobil.
 23. Záručnou dobou sa rozumie doba, počas trvania ktorej je za podmienok tohto reklamačného poriadku zabezpečený bezplatný záručný servis a oprava v prípade výskytu vady, ak boli zo strany Zákazníka dodržané stanovené podmienky pre používanie diela. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela Zákazníkom.
 24. Pokiaľ nie je v záručnom doklade uvedené inak, záručná doba v prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, trvá:
 25. 3 mesiace na Servisnú službu,
 26. 24 mesiacov na tovar a príslušenstvo k tovaru (príslušenstvo, ktoré tvorí súčasť balenia tovaru).
 27. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď bol Zákazník po skončení opravy

povinný dielo prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

 1. V prípade výmeny tovaru začína plynúť záručná doba na vymenený nový tovar odo dňa prevzatia nového tovaru.
 2. Záručným dokladom je:
 3. Záručný list vydaný Zákazníkovi Spoločnosťou pri poskytnutí Servisnej služby. Platným záručným listom sa rozumie kompletne vyplnený originál tlačiva záručného listu, potvrdený odtlačkom pečiatky Spoločnosti, dátumom predaja a podpisom oprávnenej osoby. Neoprávnene dodatočne upravovaný alebo pozmenený záručný list je neplatný. Každá oprava vykonaná počas záručnej doby je autorizovaným servisom zaznačená formou zápisu o vykonanej oprave do záručného listu.
 4. Faktúra alebo pokladničný doklad o úhrade ceny vydaný Spoločnosťou alebo protokol o poskytnutí Servisnej služby, ktorý je záručným dokladom iba v prípade, že sa pri poskytnutí Servisnej služby nevydáva záručný list,
 5. Doklad o vybavení reklamácie, ktorý sa vydá Zákazníkovi po vykonaní záručnej servisnej opravy, ktorý slúži ako záručný doklad pri opätovnej Reklamácii.

Časť X. Zmena podmienok

 1. Spoločnosť má právo jednostranne meniť tieto Podmienky z dôvodu:
 2. Zmeny podmienok na trhu poskytovania servisných služieb,
 3. Zvýšenia nákladov Spoločnosťi súviacich s poskytovaním Servisných služieb,
 4. Zmena marketingovej stratégie Spoločnosti,
 5. Zmeny miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúce obdobia,
 6. Marketingového alebo technologického vývoja Servisných služieb, alebo
 7. Legislatívnej zmeny, ktorá má priamy alebo nepriamy dopad na zmluvné podmienky (vrátane zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty alebo inej dane alebo inej platby), alebo
 8. Vydania rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci (vrátane orgánov Európskej únie), ktoré zakladá povinnosť alebo právo Podniku vykonať danú zmenu zmluvných podmienok.
 9. Spoločnosť oznámi zmenu zmluvných podmienok vhodným spôsobom, napr. prostredníctvom Prevádzkového miesta Spoločnosti, zverejnením zmenených zmluvných podmienok alebo uvedením informácie o zmene na Internetovej stránke, informačných materiáloch, tlačových správach, písomne, elektronickou poštou, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom, a to najneskôr ku dňu účinnosti zmeny zmluvných podmienok. Zmena zmluvných podmienok je účinná ku dňu uvedenému Spoločnosti v oznámení o danej zmene zmluvných pdmienok.
 10. Zmena zmluvných podmienok sa netýka tých častí Podmienok, ktoré nie je možné v zmysle platných právnych predpisov jednostranne zmeniť voči Zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom. V takom prípade sa na daného Zákazníka a na jeho Objednávku uplatnia Podmienky v znení platnom zadania Objednávky, resp. uzavretia Zmluvy.

Časť XI. Príslušné právo a riešenie sporov

 1. Na všetky právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak je Zákazníkom cudzicec. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v Zmluve, sa spravujú ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov.
 2. Zmluvné strany budú všetky prípadné spory v súvislosti so Zmluvou riešiť prednostne mimosúdnou cestou, a to rokovaniami alebo dohodou. Ak zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdneou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou, pričom v prípade súdneho sporu je daná právomoc slovenského súdu podľa pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.

 

Časť XII. Záverečné ustanovenia

 1. Ak Zmluva, Cenník, tieto Podmienky alebo iný dokument súvisiaci so Zmluvou je vyhotovený okrem slovenského znenia aj v cudzom jazyku, je vždy rozhodujúce slovenské znenie, ak nie je výslovne dohodnuté inak.
 2. Ak by sa tieto Podmienky, Zmluva alebo Cenník dostali do vzájomného rozporu, platí nasledovné poradie výkladu prednosti: 1. Zmluva, 2. Cenník, 3. Podmienky.
 3. Účinnosťou týchto Podmienok sa rušia a nahrádzajú doteraz platné Obchodné podmienky pre poskytovanie servisných služieb účinné od 01.10.2013. Objednávky zadané Zákazníkom pred dátumom účinnosti týchto Podmienok sa riadia ustanoveniami Podmienok účinných od 01.10.2013.
 4. Tieto Obchodné podmienky pre poskytovanie servisných služieb nadobúdajú účinnosť dňa 01.januára 2015.

 

Úplné znenie Podmienok vydané v Senci, dňa 01.januára 2015

BiBOX, s.r.o.